U bent hier

Veel gestelde vragen

Neven- en herbestemming van religieuze gebouwen

» Blijven kerken vrijgesteld van onroerende voorheffing bij een her- of nevenbestemming?

Een aanpassing van het kadastraal inkomen is geen aanleiding om de vrijstelling in vraag te stellen. Bij een her- of nevenbestemming moet wel gekeken worden in welke mate er nog aan de voorwaarden van de vrijstelling voldaan is. Het deel van het onroerend goed waarvoor men een vrijstelling wil bekomen, moet bestemd zijn voor het openbaar uitoefenen van een eredienst. Voor de andere delen kan geen vrijstelling gelden. Er mag ook geen winstoogmerk zijn op het deel waarvoor men de vrijstelling wil bekomen. (zie artikel 2.1.6.0.1, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit). Commentaarnummers 253/8, 253/9, 253/10 en 253/14 van het WIB 1992 gaan dieper in op het 'winstoogmerk' maar dit is de interpretatie van de FOD Financiën en de onroerende voorheffing wordt in Vlaanderen tegenwoordig geheven door de Vlaamse belastingsdienst.

» Wie beslist over het sluiten van een kerk?

Een bisschop kan autonoom beslissen wat hij met een kerk doet. Uiteraard laat hij zich bijstaan door verschillende personeelsleden. Vlaanderen telt vijf bisdommen. Er zijn dus vijf bisschoppen die beslissingen nemen over de Vlaamse parochiekerken. Als een bisschop beslist om een parochiekerk te ontrekken aan de openbare eredienst zal de Minister van Binnenlandse Zaken deze beslissing ondertekenen.

» Hoeveel kerken staan op dit moment leeg?

Het CRKC weet hoeveel parochiekerken er zijn en volgt de huidige evoluties van dichtbij op. Er beweegt veel in het parochiekerkenlandschap waardoor onze lijsten steeds veranderen. We kunnen dus moeilijk één exact cijfer geven van het aantal leegstaande parochiekerken in Vlaanderen.

» Verzamelen jullie voorbeelden van herbestemde kerkgebouwen?

In de databank praktijkvoorbeelden toont het CRKC voorbeelden van herbestemmingen, nevenbestemmingen, medegebruik en valorisatie uit binnen- en buitenland. De terminologie is gebaseerd op de Richtlijnen van de Vlaamse Bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken.