U bent hier

Privacyverklaring

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die worden georganiseerd in het kader van de werking van CRKC vzw.

PARCUM – dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur valt onder CRKC vzw en deze verklaring is dan ook ten volle op PARCUM van toepassing.

Algemene beginselen

CRKC vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en het respecteren van uw privacy). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CRKC vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als CRKC vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:

CRKC vzw, Abdij van Park 7, 3001 Heverlee - info@crkc.be, 016 40 60 73

Gebruik van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden door CRKC vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen;
 • uw deelname aan activiteiten;
 • uw aankoop van diensten en producten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, eventueel de organisatie die u vertegenwoordigt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting), het verzorgen van IT-infrastructuur, het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

CRKC vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CRKC vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiertoe contacteren via de contactpagina van onze website of via bovenstaande contactgegevens. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

CRKC vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.