U bent hier

Projectbureau Herbestemming Kerken - zesde oproep - 2018 tot 2021

ZEVENDE OPROEP: BEGELEIDING BIJ

HER- of NEVENBESTEMMING VAN PAROCHIEKERKEN

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag reeds voor 21 april wordt ingediend kan ook dit gesprek ook reeds vroeger plaatsvinden.

Deze oproep is de laatste oproep van het Projectbureau Herbestemming Kerken.


Voor wie?

Steden/gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen zich voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek kandidaat stellen bij het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’.  Informatie en aanvraagformulieren kunnen eenvoudig via mail worden opgevraagd bij projectbureau@herbestemmingkerken.be.

 

Waaruit bestaat de opdracht?

Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na, of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe ontwerpt, ontwikkelt een ontwerpteam verschillende scenario’s. De opdrachtgevers kiezen een voorkeurscenario dat ook wordt ook becijferd. De conclusies brengen ze vervolgens samen in een eindrapport.

Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek ophelderen welke functie het best past in een welbepaald kerkgebouw en onder welke voorwaarden de betrokkenen dit kunnen realiseren. Het onderzoek kan zowel gebeuren voor beschermde als niet beschermde kerken. Een haalbaarheidsonderzoek rond de toekomst van bepaalde kerken kan zowel zinvol zijn voor, tijdens of na de opmaak van een gemeentelijk kerkenbeleidsplan. De begeleiding van het proces vergt de nodige aandacht. De projectbegeleider begeleidt vier lokale vergaderingen en modereert die als extern deskundige. Daarvoor komt hij ter plaatse komt met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpteam.

 

Procedure en budget?

De procedure is heel beperkt. Het College van Burgemeester en Schepenen en/of het kerkbestuur kunnen op een eenvoudige wijze een haalbaarheidsonderzoek bestellen. Er wordt hierbij samengewerkt met ontwerpbureaus die werden aangesteld binnen een raamovereenkomst. Afhankelijk van het type kerk en complexiteit zijn de forfaitaire erelonen hiervoor vastgelegd op € 14.000, € 18.000 of € 22.000, exclusief btw.  In de meeste gevallen subsidieert de Vlaamse Overheid het onderzoek (30% voor niet-beschermde kerken, 80% voor de beschermde kerk).

 

Meer weten

 

Het Projectbureau Herbestemming Kerken is een initiatief van:

  • De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen;
  • De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed;
  • De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties);
  • Het Team Vlaams Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur;
  • Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Het Projectbureau werkt nauw samen met de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed. In overleg met het team Vlaams Bouwmeester evalueert de procesbegeleider hoe de resultaten van het onderzoek later in de praktijk kunnen gebracht worden.