Nieuwsbrief

U bent hier

Provinciale subsidiemogelijkheden voor niet-beschermd erfgoed en erfgoedprojecten voor kerkfabrieken

Per 1 januari 2018 werden een aantal bevoegdheden zoals jeugd, welzijn, sport maar ook cultuur overgedragen van de provincies naar Vlaanderen. De meeste provincies bouwden ondertussen hun dienst erfgoed (verder) uit, wat gevolgen heeft voor de provinciale erfgoedsubsidies die kerkfabrieken kunnen aanvragen. Hierna volgt een kort overzicht wat de verschillende provincies aanbieden qua subsidies rond niet beschermd erfgoed en erfgoedprojecten naast de bestaande subsidies binnen de verschillende provinciale plattelandsloketten.

Provincie Vlaams Brabant

Sinds 1997 ondersteunt de Provincie Vlaams-Brabant openbare besturen, zoals kerkfabrieken, bij het beheer van hun waardevol, niet-beschermd onroerend erfgoed. Ondertussen zijn reeds heel wat besturen aangesloten bij Monumentenwacht Vlaams-Brabant, wat ook de mogelijkheid biedt om beroep te doen op de provinciale onderhoudssubsidie. In deze folder vindt u meer info over de mogelijkheden.

  • Onderhoudswerken categorie 1: kleine onderhoudswerken aan als waardevol erkend niet-beschermd erfgoed wordt door de monumentenploegen van IGO-W en 3Wplus uitgevoerd. Bij deze opdrachten betaalt de Provincie max. 5.000 euro voor de werkuren.
  • Onderhoudssubsidies categorie 2, gelinkt aan het beheer van waardevolle niet-beschermde gebouwen. Zowel voor de actualisatie van de bouwkundige inventaris waarin waardevolle gebouwen worden vastgesteld als voor het concreet uitwerken en implementeren van kerkenbeleidsplannen (bv. organiseren participatiesessies, schatten en uitwerken kleine architecturale ingrepen) kan een subsidie worden aangevraagd. Daarnaast kan dit ook voor het laten uitvoeren van noodzakelijke onderhouds- en instandhoudingswerken. Bij deze opdrachten/werken geeft de Provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 30% op een kostprijs van 2.500 euro tot 12.500 euro (1ste schijf) en van 15% op de kostprijs van 12.500 euro tot 25.000 euro (2de schijf).

Bij vragen over deze ondersteuning kan u terecht bij mevrouw Els Deconinck (els.deconinck@vlaamsbrabant.be of 016 267615). Aanvragen van deze subsidie kan via het online aanvraagformulier, via mail of per post.

Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten ter ontsluiting van onroerend erfgoed ondersteunt daarnaast lokale of intergemeentelijke actoren om kwaliteitsvolle projecten rond onroerend erfgoed uit te werken en die een bovenlokale uitstraling te geven. Projecten kunnen inzetten op alle aspecten van de omgang met onroerend erfgoed: zorg, bewaring, onderzoek, …, zolang ze onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek. Maximaal kan 50% van de totaalkosten van het ingediende project gesubsidieerd worden, met een maximum van 12.500 euro. Dit reglement is bestemd voor natuurlijke personen, openbare besturen, feitelijke verenigingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk. Op de website van de Provincie vindt u meer informatie, ook over procedure en aanvraagformulieren. U kan ook mailen naar erfgoed@vlaamsbrabant.be.

Algemene informatie over de Dienst erfgoed van de Provincie Vlaams-Brabant vindt u op hun website. Vlaams-Brabant voorziet, zoals de andere provincies, ook subsidiemogelijkheden voor plattelandsprojecten via het Plattelandsloket.

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Naast de al bestaande subsidies voor erfgoedprojecten en erfgoedwerking (zie onder), keurde de Oost-Vlaamse provincieraad recent een nieuw reglement goed voor subsidies voor werkzaamheden of onderzoek aan klein historisch niet-beschermd erfgoed en voor de inrichting van onroerenderfgoeddepots. Voor een overzicht vindt u op hun website

Zowel publiekrechtelijke als private eigenaars en beheerders, en dus ook kerkfabrieken, kunnen een aanvraag indienen om hun klein niet-beschermd erfgoed (bv. kapellen, kerkhofmuren, kruisstaties, etc.) beter in stand te houden, de toegankelijkheid ervan te verbeteren of onderzoek te laten uitvoeren in functie van toekomstige werkzaamheden. Door te focussen op niet-beschermd erfgoed, is dit aanbod perfect complementair met het Vlaamse beleid. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

Een onroerenderfgoeddepot is een plaats waar in gecontroleerde omstandigheden, archeologische ensembles en artefacten en ook onderdelen van beschermd erfgoed, worden bewaard en beheerd. In Vlaanderen kunnen depots sinds 1 januari 2015 een erkenning tot onroerenderfgoedepot aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Naast de erkende zijn er ook niet-erkende depots die archeologisch vondstenmateriaal of onroerenderfgoedelementen beheren. Vaak behoren ze tot een bredere organisatie, zoals een heemkundige kring, museum of een lokaal bestuur zoals een kerkbestuur of gemeentebestuur.

Voor de inrichting van dergelijke depots kan het Oost-Vlaams provinciebestuur voortaan subsidies toekennen. Concreet betreft het werken voor het verbeteren van bewaaromstandigheden van een collectie in het depot, het optimaliseren van de ontsluitingsmogelijkheden en het aanschaffen van aangepast meubilair, verlichting en verduistering. Belangrijk is wel dat het onroerenderfgoeddepot minstens op aanvraag toegankelijk is voor het publiek en voor vorsers.

Specifiek voorziet het reglement ook subsidies om depots van kerkelijk erfgoed ter plekke (m.a.w. in een kerkgebouw) in te richten en te ontsluiten. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. Alle voorwaarden en details over deze subsidies, net zoals de aanvraagformulieren, zijn bepaald in dit reglement.

Zowel particulieren als verenigingen, scholen en lokale besturen zoals gemeentes en kerkfabrieken, waarvan de zetel of activiteiten gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen een subsidie voor een project rond onroerend erfgoed aanvragen. Een goed uitgewerkte publieksontsluiting is één van de belangrijke criteria bij de beoordeling. Rechtspersonen zonder winstoogmerk die een reguliere bovenlokale werking rond Oost-Vlaams onroerend erfgoed willen opzetten bestaan er ook subsidies omtrent erfgoedwerking.

Voor meer informatie over deze subsidiemogelijkheden rond erfgoed in de Provincie Oost-Vlaanderen kan u terecht bij de Dienst Erfgoed – die nauw samenwerkt met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen – via erfgoed@oost-vlaanderen.be of tel. 09 2677271.

De Provincie Oost-Vlaanderen biedt via haar plattelandsloket ook ondersteuning voor subsidieaanvragen voor landelijke kerken.

 

Provincie Limburg

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) bouwt een algemene werking rond onroerend erfgoed uit op het gebied van expertisedeling, participatie en educatie. Het wordt hierin bijgestaan door Monumentenwacht Limburg dat instaat voor het behoud en beheer van Limburgs onroerend erfgoed.

Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed is bestemd om eigenaars en/of beheerders van niet-beschermd klein historisch erfgoed, zoals kerkfabrieken, bij te staan. Maximaal 60 % van de onderhoud- en instandhoudingswerken die staan omschreven in het toestandsrapport van Monumentenwacht Limburg en die noodzakelijk zijn voor het behoud van het erfgoed worden gefinancierd, met een maximum van 12000 euro. Meer informatie vindt u op hun website.

Het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed ondersteunt daarnaast lokale actoren om kwaliteitsvolle projecten rond onroerend erfgoed uit te werken en die een bovenlokale uitstraling te geven. Projecten kunnen inzetten op alle aspecten van de omgang met onroerend erfgoed: zorg, bewaring, onderzoek en ontsluiting. Maximaal kan 60 % van de totaalkosten van het ingediende project gesubsidieerd worden, met een maximum van 25000 euro. Dit reglement is bestemd voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor lokale besturen zoals gemeenten, autonome gemeentebedrijven en kerkfabrieken, voor vzw’s en feitelijke verenigingen. Op de website van de Provincie vindt u meer informatie, ook over procedure en aanvraagformulieren. U kan ook mailen naar pcce@limburg.be.

De Limburgse provincieraad keurde begin maart 2018 ook een subsidie goed die op zoek gaat naar uitzonderlijke investeringsprojecten van meer dan 650 000 euro. De procedure loopt in twee fasen. De eerste fase is een kandidaatstelling waarna de deputatie een shortlist maakt met de beste projectideeën. In fase twee krijgen projecten op de shortlist maximum 20000 euro en een jaar de tijd om een projectdossier te maken. Deze projectdossiers worden dan beoordeeld en de sterkste krijgen een subsidie tot 60 %. De eerste oproep voor kandidaatstellingen sluit op 1 oktober 2018. Gespreid over 2018, ’19 en ’20 is er nu in totaal 1.746.928,98 euro gereserveerd voor de uitzonderlijke investeringsprojecten. Meer informatie, ook over procedure en aanvraagformulieren, is terug te vinden via hun website of via een mail aan pcce@limburg.be.

In 2018 zijn er ook nog subsidies voor projecten over de Eerste Wereldoorlog, waar ook kerkfabrieken op kunnen intekenen. Over veel kerken is een interessante geschiedenis te vertellen die plaatsvond tijdens en rond de Eerste Wereldoorlog. 2018 is het laatste jaar om deze subsidies te kunnen aanvragen met oproepen op 1 april en 1 oktober. In het kader van dit reglement zijn er projectsubsidies en investeringssubsidies. De projectsubsidies bedragen 50 % van de kosten met een maximum van 8000 euro en de investeringssubsidies bedragen 50% met een maximum van 12500 euro. Meer informatie, ook over procedure en aanvraagformulieren, is terug te vinden via hun website of via een mail aan pcce@limburg.be. Kijk ook eens op de projectwebsite www.Limburg1914-1918.be.

Alle info over deze reglementen en de werking van het PCCE vindt u op www.pcce.be.

Ook voor de Provincie Limburg zijn er mogelijkheden voor landelijke kerken binnen de middelen voor plattelandsontwikkeling.

 

Provincie West-Vlaanderen

Na de bevoegdheidsoverdracht voor cultuur van de provincies naar Vlaanderen, biedt de Provincie West-Vlaanderen geen specifieke subsidies voor niet-beschermd erfgoed meer aan. De Provincie blijft met de diensten van Monumentenwacht West-Vlaanderen wel inzetten op deze materie met advisering. Via de zeer brede werking rond plattelandsbeleid zijn er nog mogelijkheden voor subsidies voor landelijke kerken. Het Plattelandsloket biedt subsidiemogelijkheden via PDPO Omgevingskwaliteit, Platteland Plus of Leader Westhoek en Midden-West-Vlaanderen en een Provinciale toelage voor dorpen. De provincie blijft ook het voortouw nemen in het provinciale Kennisplatform Toekomst Parochiekerken, dat halfjaarlijks samenkomt. Via de architectuurwedstrijd-formules Oproep WinVorm en Selectie WinVorm kunnen kerkgebouwen aan een transformatie geholpen worden. Sinds kort is er een expertisebudget, waarbij een expert tot vier dagdelen kan ingehuurd worden om ter plaatse te komen en een kort, initieel advies te geven over een dorpskerk.

 

Provincie Antwerpen

Ook de Provincie Antwerpen bouwt na de bevoegdheidsoverdracht voor 2018 de subsidiëring van niet-beschermd erfgoed en erfgoedprojecten af, maar blijft via haar Dienst Erfgoed naast de dienstverlening door Monumentenwacht Antwerpen wel ruimschoots inzetten op ondersteuning en begeleiding. Bij de Provincie Antwerpen zijn er ook mogelijkheden via plattelandsontwikkelingsprojecten.