U bent hier

Provincie Antwerpen - Dienst Erfgoed

Desguinlei 100, 2018 Antwerpen

De dienst erfgoed van de provincie  Antwerpen heeft als een van haar kerntaken de begeleiding van kerkfabrieken bij het opstellen van de inventaris van hun roerend patrimonium. Concreet betekent dit dat kerkfabrieken bij de dienst kunnen aankloppen voor het aansluiten bij de provinciale erfgoeddatabank Donnet, voor hulp en begeleiding bij het invoeren, voor het opladen van de foto's.

Bij de aanvang van de inventarisatie geven de medewerkers een introductieles. Tijdens het inventarisatieproces kunnen de kerkfabrieken een beroep doen op de dienst voor concrete hulp - ook ter plaatse - bij de invoer van bepaalde deelcollecties of specifieke domeinen (bv. textiel, zilver, juwelen). De dienst waakt zoveel mogelijk over de kwaliteit van ingevoerde gegevens.

Sinds 2008 kunnen de kerkfabrieken - net als andere verenigingen - bij de provincie Antwerpen terecht voor een ‘Projectsubsidie voor lokale erfgoedhouders’. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor een conservatieproject, het inrichten van een tentoonstelling, een educatief project of een publicatie rond erfgoed. Ook het vakkundig aanpassen van depotruimtes (bv. aangepaste kasten laten maken, verduisteren van de ruimtes, maatregelen voor klimaatbeheersing voor een goede bewaring van het erfgoed) komt in aanmerking. In principe wordt de helft van de geraamde kosten gesubsidieerd, met een maximum van 5.000 euro.

De dienst Erfgoed adviseert kerkbesturen ook op het vlak van behoud en beheer van hun patrimonium. Ze geeft advies en informatie op het vlak van onderhoud, beheer, depot, ontsluiting, maar bemiddelt ook bij geschillen tussen verschillende partijen en heeft ook een doorverwijsfunctie. Daarnaast organiseert de dienst vanaf 2014 ook vormingscursussen over behoud en beheer.

Contactpersonen voor kerkbesturen:

Marc Mees (account, opleiding, begeleiding databank, behoud en beheer)
T 03 240 64 21 | marc.mees@provincieantwerpen.be

Ann Bries (advies en projectbegeleiding, subsidies, behoud en beheer)
T 03 240 55 33 | ann.bries@provincieantwerpen.be