U bent hier

Religieus erfgoed en het kerkelijk recht

In de Codex Iuris Canonici zijn volgende canons gewijd aan het beheer van het religieus erfgoed.

Cultusobjecten

  • Codex Iuris Canonici, boek IV, canon 1171: 'Gewijde voorwerpen, die door wijding of zegening voor de goddelijke eredienst bestemd zijn, dienen ook al zijn zij in het bezit van privé-personen, met eerbied behandeld te worden en niet aangewend voor gebruik dat profaan is of niet strookt met hun aard.'

Kostbare afbeeldingen

  • Codex Iuris Canonici, boek IV, canon 1189: 'Kostbare afbeeldingen, die zich namelijk onderscheiden door ouderdom, kunstwaarde of verering, en die in kerken of kapellen opgesteld zijn ter verering door de gelovigen, mogen, in geval zij herstel behoeven, nooit gerestaureerd worden zonder het schriftelijk gegeven verlof van de Ordinaris; deze dient, vóór hij dit verlof geeft, deskundigen te raadplegen.'

Relieken en devotionalia

  • Codex Iuris Canonici, boek IV, canon 1190 §1: 'Heilige relikwieën verkopen is ten strengste verboden.'
  • Codex Iuris Canonici, boek IV, canon 1190 §2: 'Relikwieën van bijzondere betekenis en ook andere die grote verering bij het volk genieten, kunnen zonder verlof van de Apostolische Stoel op geen enkele wijze vervreemd worden of voor altijd naar een andere plaats overgebracht worden.'
  • Codex Iuris Canonici, boek IV, canon 1190 § 3: 'Het voorschrift van §2 geldt ook voor afbeeldingen, die in een kerk grote verering genieten bij het volk.'

Inventaris

  • Codex Iuris Canonici, boek IV, canon 1283, §2: 'Voordat de beheerders hun taak aanvangen dient een nauwkeurige en gespecificeerde, door hen zelf te ondertekenen inventaris opgemaakt te worden van de onroerende goederen, van de roerende goederen, hetzij kostbaar hetzij hoe dan ook tot het cultuurgoed behorend, en van andere goederen samen met een beschrijving en waardeschatting ervan, en eenmaal opgemaakt, dient de inventaris nagezien te worden.'

Bron: Wetboek van Canoniek Recht, Brussel-Hilversum, 1983.