U bent hier

vzw Ligare/WZC Sint-Coleta/deTheaterkathedraal

Oorspronkelijke naam:
Sint-Coletakerk
Bisdom:
Bisdom Gent
Type bestemming:
Herbestemming
Beschermingsstatuut:
Monument
Parochiekerk:
Voormalig
Adres:
Sint-Coletastraat 10
9000 Gent

In het bisdom Gent zoekt men voor veel kerken een herbestemming. Eén van die kerken is de Sint-Coletakerk in de Coletastraat, een kerk met een bijzonder rijke geschiedenis.

De 19de-eeuwse Sint-Coletakerk is een eminent gebouw, minzaam residerend in de Stropwijk. Het gebouw straalt milde grandeur en warme rust uit. De zorgvuldige inrichting en waardige aankleding zijn bescheiden getuigen van haar culturele uitstraling.

Ruim twee eeuwen lang is het een waardevolle religieuze pleisterplaats voor talrijke gelovigen uit de omgeving. Zij trotseren er de wisselende wereldbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen en vinden er bezinning.

De visie

In een evoluerende wereld waarin mensen voortdurend herbronnen, dartelen visies en waarden. Nieuwe inzichten beuken als golven tegen de tradities in. Geloofsgemeenschappen staan pal maar zien zich genoodzaakt de gebouwen als symbool van hun overtuiging te transformeren, te herbestemmen. Kerken verdwijnen niet maar worden herbestemd.

Vandaag herrijst de Sint-Coletakerk. Het gebouw, sterk verankerd in de levendige buurt, behoudt en verstevigt haar prominente plaats. Zij biedt onverminderd plaats aan het meest wezenlijke uitgangspunt, de religieuze beleving. Liturgie krijgt er onverminderd zijn vanzelfsprekende plaats.

Bovendien daagt zij uit en zoekt zij naar andere facetten in het leven en incorporeert ze. Ze gaat op zoek naar (ver)bindingen en geeft haar zo een ander en nieuw leven.

Geloven is deel van het leven. De kerk heeft door de geschiedenis heen aangetoond dat het hier blijvend getuige van is.

Oud worden is deel van het leven. Kerken zijn statige symbolen van een voortschrijdende leeftijd. Getaand en geschraagd door de tijd zijn ze onverwoestbaar. Zorg aan ouderen in al haar facetten krijgt binnen deze kerk haar terechte kans.

Jong zijn en culturele ontwikkeling zijn deel van het leven. Jonge mensen, bruisend van enthousiasme en talent, krijgen de kans om zich te vormen tot professionele acteurs. In een rijk decor zal de basis gelegd worden voor een cultureel getinte toekomst.

Bovendien is er het streven naar een symbiose tussen de verschillende lagen van de gemeenschappen binnen de culturele wereld. Geloven, oud worden, jongeren cultureel laten ontwikkelen en een evenwaardige kans geven zich aan elkaar te verbinden om zo in symbiose de kerk te doen verder leven, krachtiger dan ooit.

De herbestemming

Gelet op de quasi organische architecturale verankering van de kerk en het WZC Sint-Coleta zijn de kerkfabriek en het WZC op zoek gegaan naar een waardevolle herbestemming voor deze kerk.

Deze constructieve gesprekken, die ruim 2 jaar in beslag namen, resulteerde in de oprichting van de vzw Ligare waarin een belangrijke rol blijft weggelegd voor het WZC.

Het komt er op neer dat een gedeelte van de kerk voorbehouden blijft voor katholieke liturgische diensten en een ander (grootste) deel verhuurd is aan de “Theaterkathedraal”, de toneelopleidingsschool van Stijn Brouns. De symbiose tussen liturgie, toneelkunst en ouderenzorg, vertegenwoordigd door het WZC Sint-Coleta, garandeert dat deze kerk een blijvend levend en bruisend monument zal worden.

De officiële opening van de Theaterkathedraal had plaats op zaterdag 9 december 2017.

De samenwerking tussen de Theaterkathedraal en het WZC Sint-Coleta zal geleidelijk aan leiden tot een kruisbestuiving waarin de klemtoon komt te liggen op de aandacht die geschonken wordt aan de wisselwerking ouderdom-kunst enerzijds en waarbij anderzijds de kerk een opportuniteit is voor het WZC Sint-Coleta om bijkomende en creatieve initiatieven te nemen binnen de maatschappelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Het beheer

De kerk Sint-Coleta werd in oorsprong beheerd door de plaatselijke kerkfabriek. Na besprekingen met de stad Gent, het bisdom Gent en het aanpalende woon- en zorgcentrum werd de kerk in erfpacht gegeven aan de nieuwe vzw Ligare, bestaande uit mensen van de voormalige kerkfabriek, de Theaterschool en het WZC Sint-Coleta. De vzw Ligare verhuurt 4/5 van het gebouw aan de Theaterschool en 1/5, met name het religieuze gedeelte (koor), aan het WZC Sint-Coleta, die via de plaatselijke zustergemeenschap instaat voor het organiseren van de liturgische vieringen.

De kerk is een beschermd monument, derhalve hebben alle onroerende goederen, die uiteraard een voorname artistieke en religieuze waarde hebben, hun plaats integraal behouden in de kerk. Van in het begin is er, naast het vrijwaren van de onroerende goederen, resoluut gekozen om geen invasieve ingrepen te doen in het interieur. De Theaterschool zal gaandeweg de kerk inrichten, maar het gaat hier enkel om functionele en logistieke realisaties die van de kerk een volwaardige theaterruimte zal maken. Dit is een absolute voorwaarde om de authenticiteit van het gebouw te garanderen. In dat opzicht wordt ook zorg gedragen voor de klankkast van het bijzonder waardevolle orgel. Dit orgel zal trouwens ook aangewend worden om concerten te geven en dient ook nog verder om de liturgische vieringen op te luisteren.

De enige ingreep die voorzien en goedgekeurd is, is een verbindingsdeur in de zijkant van de kerk die een betere doorstroming voor parochianen en bewoners van het ernaast gelegen WZC moet garanderen. Via deze weg kan ook het sanitair van het WZC gebruikt worden door de mensen van de Theaterschool.

Het WZC startte een eigen cultureel programma op, specifiek gericht naar de senioren van Gent. De bar van de Theaterkathedraal wordt als buurtrestaurant ingericht.

Bronnen

Tekst en foto's van Luc Tanghe, voorzitter vzw Ligare