Wat is het verschil tussen een meerjarenplan, een kerkenbeleidsplan en een beheersplan?

Volgens artikel 41 van het eredienstendecreet van 7 mei 2004 moet binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad een meerjarenplan ingediend worden door de kerkraad. Omdat dit in het voorjaar van 2013 diende te gebeuren, achtte minister Bourgeois het in zijn conceptnota uit 2011 opportuun dat dit meerjarenplan gebaseerd zou zijn op een strategische visie op de toekomst van de parochiekerken dat op lokaal niveau in samenspraak tot stand zou komen. In de praktijk was die deadline niet haalbaar, wat niet betekende dat er geen toekomstvisie kon opgenomen worden. Bovendien kunnen meerjarenplannen gewijzigd worden op basis van actuele kerkenbeleidsplannen.

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente. Het kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois, 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk' van 24 juni 2011.

Het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit voorzien in de opmaak van beheersplannen. Als je een verhoogde erfgoedpremie wil aanvragen voor een parochiekerk, moet je over een goedgekeurd beheersplan beschikken. In het document leg je vast welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Het voordeel is dat je geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor alle werken die in het plan worden vrijgesteld van toelating. Het heeft een looptijd van twintig jaar. Voor de opmaak ervan kan je over een onderzoekspremie beschikken. Over de beheersplannen en de procedures tot opmaak en uitvoering lees je alles op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.