U bent hier

Wetgeving betreffende het beheer van het onroerend religieus erfgoed

Het beheer van het onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen wordt geregeld afhankelijk van de beheerder van dit erfgoed.

Parochiekerken

Parochiekerken worden beheerd door openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid, met name de kerkfabriek en het centrale kerkbestuur. Voor kathedrale kerken wordt het beheer van het patrimonium gevoerd door de kathedrale kerkfabriek. Deze openbare instellingen zijn sinds 1 maart 2005 onderworpen aan het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Op 27 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering het gewijzigde eredienstendecreet goed waarna het werd verkondigd op 6 juli 2012 met het bevel het in het Staatsblad te publiceren. Het gewijzigde decreet trad in werking op 1 januari 2013.

De volledige regelgeving m.b.t. de erediensten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het Vlaamse Parlement keurde op 3 juli definitief het ontwerp van decreet goed met betrekking tot de subsidiëring voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria. De volledig tekst van het decreet, de memorie van toelichting, de officiële adviezen en alle verslagen van hoorzittingen en besprekingen in het parlement zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

Andere interessante links met meer informatie

Conceptnota Bourgeois

Op 24 juni 2011 presenteerde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois zijn conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’, waarin een aantal concrete beleidsadviezen en beleidsopties met betrekking tot het beheer en de valorisatie van de parochiekerk worden geformuleerd. Meer over de conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochierkerk'.

Kloosters, abdijen en andere religieuze instituten

Kloosters, abdijen en andere religieuze instituten, evenals bisdommen en andere kerkelijke instellingen zijn doorgaans private instellingen. Ze hebben in de meeste gevallen een statuut van vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) en vallen onder de vigerende vzw-wetgeving. In een aantal gevallen voert de Openbare Commissie voor Maatschappelijk Welzijn het beheer van een stuk religieus patrimonium. Op dit beheer is de OCMW-wetgeving van toepassing.